Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže
„VIANOČNÁ SÚŤAŽ“

I.
Úvodné ustanovenia, cieľ Súťaže

1. Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže ​ „ ​ VIANOČNÁ SÚŤAŽ​ “ (ďalej len „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov Súťaže.

2. Súťaže je spoločnosť ​ ISPER Slovakia s.r.o.​ , so sídlom Topoľčianska 18,
851 05 Bratislava, IČO: ​ 46 660 551​ , IČ DPH: SK2023512326, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 81378/B (ďalej len „​ Vyhlasovateľ​ “).

3.​ Cieľom Súťaže je reklama a podpora značky ISPER.

4. Súťaž sa uskutočňuje na celom území Slovenskej republiky. Súťaž bude realizovaná prostredníctvom sociálnej siete Facebook s tým, že Vyhlasovateľ vyhlasuje, že sociálna sieť Facebook nemá nič spoločné so Súťažou, táto sa týka len agendy Vyhlasovateľa.

5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
(ďalej len ako ​ „Účastník Súťaže“​ ). Zo súťaže sa vylučujú zamestnanci Vyhlasovateľa.

6.​ Každý účastník sa môže Súťaže zúčastniť v súlade s článkom II. nižšie.

 

II.
Pravidlá a termín Súťaže

1.​ Podmienkou účasti v Súťaži je:

Aby účastník súťaže správne odpovedal do komentára na otázku uvedenú vo facebookovom poste
a to počas termínu Súťaže, pričom Súťaž bude prebiehať v čase od 16. 12. 2020 do 22. 12.
2020, (ďalej len ​ „Termín Súťaže“​ ).

2. Splnenie podmienok uvedených v tomto štatúte oprávňuje Účastníka Súťaže k zaradeniu do
vyhodnotenia Súťaže podľa článku III odsek 1 tohto štatútu.

3. Do vyhodnotenia Súťaže, v ktorých budú určení víťazi Súťaže budú zaradení len tí Účastníci
Súťaže, ktorí splnia podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže,
vrátane obdobia jej trvania a v odôvodnených prípadoch Súťaž ukončiť. Vyhlasovateľ Súťaže
si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých Účastníkov Súťaže v
Súťaži, ako aj právo vylúčiť Účastníka Súťaže zo Súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z
akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov Súťaže.

5.Účasťou v Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto Súťaže
uvedenými v tomto štatúte.

6. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 € sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu
350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne
výherca Súťaže. V prípade výhry, ktorej hodnota presahuje sumu uvedenú v predchádzajúcej
vete oznámi vyhlasovateľ výhercovi hodnotu výhry pri oznámení výsledkov Súťaže podľa
článku III. tohto štatútu.

7. Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia
výhier. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote
alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ Súťaže, a že nie sú oprávnení namiesto
výhry požadovať peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v Súťaži nemá účastník právny nárok a
výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

8. Vyhlasovateľ Súťaže nehradí účastníkom Súťaže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

9. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu,
doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky, či zásielky nedoručené
v rámci online priestoru.

10. ​ Tento Štatút je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa Súťaže v prevádzke Vyhlasovateľa
na adrese ​ ISPER Slovakia s.r.o.​ , so sídlom Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava.

 

III.
Vyhodnotenie Súťaže a víťazi Súťaže

1. Vyhlasovateľ Súťaže Súťaž vyhodnotí po skončení Termínu Súťaže. Dátum uverejnenia
víťazov je 23. 12. 2020.

2.Víťazmi Súťaže sa stanú Účastníci Súťaže, ktorých Vyhlasovateľ Súťaže vyžrebuje z odpovedí zadaných Účastníkmi Súťaže pod príspevkom na facebooku, v súlade s článkom II ods. 1 tohto štatútu. Vyhlasovateľ vyžrebuje 3 (slovom: troch) víťazov Súťaže.

3. Víťazi Súťaže získajú výhru uvedenú v článku V, odsek 1 tohto štatútu.

 

IV.
Výhry

1. V žrebovaní po skončení Termínu Súťaže budú môcť účastníci Súťaže vyhrať nasledovnú výhru:
-​ 3x darčeková poukážka STEAM, pričom hodnota jednej poukážky je 25,-€

 

V. Osobné údaje

1. Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva Účastník resp. jeho zákonný
zástupca súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová
adresa, poštová adresa; prípadne telefónne číslo, meno a priezvisko registrované na
sociálnej sieti Facebook. V prípade že si výherca výhru osobne neprevezme, za účelom jej
doručenia je potrebné spracovanie mena a priezviska, poštovej adresy na doručenie výhry,
prípadne telefónneho čísla, ak sa bude výhra doručovať kuriérskou spoločnosťou.
Spracovanie osobných údajov sa bude uskutočňovať za účelom účasti na Súťaži,
vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry Vyhlasovateľom Súťaže. Právnym základom
spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom
pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacoch od skončenia súťaže.
Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie
vyplýva zo zákona, doručovateľovi výhry za účelom vykonania jej doručenia. Osobné údaje
nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani nedôjde k
profilovaniu. V prípade výhry Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko môžu byť
zverejnené na webových stránkach Vyhlasovateľa súťaže. Budú zverejnené na sociálnych
sieťach. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť
na to, že poskytnutím osobných údajov Vyhlasovateľovi súťaže nadobúdate postavenie
dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).
Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti
dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) e-mailovou správou zaslanou na adresu ​ maros.batovic@isper.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa ​ ISPER
Slovakia s.r.o.​ , so sídlom Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava s uvedením textu
„GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

3. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy ​ maros.batovic@isper.sk

 

 

VI.
Záverečné ustanovenia

1.V prípade rozporu tohto štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi
sa Súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto
štatútu Súťaže. Znenie tohto štatútu Súťaže uverejneného na www.isper.sk má prednosť.

2. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo
formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie
štatútu.

3. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie
je hazardnou hrou.

4. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 16. 12. 2020.